Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De Nederlandse Diabetes Federatie zet zich in voor een duurzame diabeteszorg die ook op de lange termijn van hoge kwaliteit is, toegankelijk voor iedereen en optimaal doelmatig. Vanuit het principe Kwaliteit loont, maken we werk van de kwaliteit van preventie, zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes. We doen dat langs de verschillende sporen van de NDF Kwaliteitsagenda.

NDF Zorgstandaard diabetes
Basis van onze hoogwaardige diabeteszorg

NDF Personalized Diabetes Care
Langjarig innovatieproject voor een meer persoonsgerichte diabeteszorg

NDF Stakeholdersdialogen
Consensustrajecten om, samen met alle stakeholders, knelpunten in de diabeteszorg te voorzien van duurzame oplossingen

Rondetafel Diabeteszorg
Initiatief van NDF en Zorginstituut Nederland om de toelating en gepast gebruik van nieuwe genees- of hulpmiddelen binnen de diabeteszorg te verbeteren

NDF Programma’s
Ontwikkelprogramma’s rondom specifieke doelgroepen en thema’s om ervoor te zorgen dat onze hoogwaardige diabeteszorg íedereen bereikt en optimaal presteert

NDF Expeditie Duurzame Zorg
Publiek privaat innovatieplatform voor onderzoek, productontwikkeling en implementatie


1.000.000
Volgens de laatste officiële cijfers hebben 5,3 miljoen Nederlanders minstens één chronische aandoening. Dat is een derde van de bevolking. Dat percentage zal de komende jaren blijven groeien, met name door onze leefstijl en vergrijzing.

Van de 5,3 hebben 1 miljoen mensen diabetes, waarvan 90 procent type 2. Nog eens zo’n 750.000 hebben een hoog risico om diabetes type 2 te krijgen. Van hen krijgt een derde binnen 6 jaar ook daadwerkelijk die diagnose te horen. De groei, die met name te wijten is aan onze leefstijl, lijkt niet te stuiten. Volgens recent onderzoek krijgt 1 op de 3 Nederlanders te maken met diabetes. (90% type 2).


Duurzame diabeteszorg
De cijfers onderstrepen dat we met elkaar voor enorme uitdagingen staan. Hoe houden we de samenleving vitaal? Hoe houden we onze zorg hoogwaardig, toegankelijk en tegelijk betaalbaar?

De NDF zet zich onvermoeibaar in voor de duurzame ontwikkeling van onze diabeteszorg. Kwaliteit is daarbij het sleutelwoord. Ons zorgstelsel kan zich alleen duurzaam ontwikkelen als we kwaliteit voor iedereen als uitgangspunt nemen. Kwaliteit loont!

Als koepel van het diabetesveld zijn we een aanjager van innovatie. We brengen alle relevante stakeholders bij elkaar om de kwaliteit van onze diabeteszorg steeds beter, en steeds meer op maat, te definiëren en te organiseren. De NDF is wat dat betreft een unieke speler die kwaliteit realiseert zoals geen andere partij dat kan: multidisciplinair, structureel, sector breed, op basis van consensus en werkbare afspraken.

Diabetes heeft een enorme impact op iemands leven. De aandoening dwingt tot vol continu zelfmanagement. Mede daardoor wordt diabetes gezien als één van de, óók psychisch, meest belastende chronische ziekten.

Wat is Diabetes ?

 

0
0
0
s2sdefault