Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De NDF Zorgstandaard diabetes is van oudsher het kernproduct van de NDF. Het is hét instrument dat ons in staat stelt om, als samenwerkend veld, een bepalende rol te spelen waar het gaat om het vaststellen en veiligstellen van de kwaliteit van de diabeteszorg en -preventie in ons land. De NDF Zorgstandaard diabetes staat daarom binnen de NDF Kwaliteitsagenda niet voor niets op positie 1.

Als federatie hadden we al eerder vastgesteld dat de zorgstandaard in zijn huidige vorm onvoldoende ondersteuning biedt aan persoonsgerichte diabeteszorg en preventie in de praktijk. We zijn toe aan een nieuwe generatie zorgstandaard, die niet zozeer beschrijvend is als wel vooral ook ondersteunend zou moeten zijn.

In het strategiedocument ‘Nieuwe generatie zorgstandaard – inhoudelijke en digitale transformatie’ wordt de stip op de horizon als volgt omschreven:

De NDF Zorgstandaard Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie ondersteunt, vanuit patiëntenperspectief, zorgverleners en zorgorganisaties om door multidisciplinaire samenwerking elk mens met diabetes die behandeling en begeleiding te bieden dat optimale waarde wordt gecreëerd wat betreft levensloop en kwaliteit van leven. De standaard doet dat

  • Door te informeren over de stand van de wetenschap
  • Die te operationaliseren in multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
  • En door implementatie te ondersteunen met tools en dienstverlening


Platform Persoonsgerichte zorg en preventie
Er is met tal van partijen en personen nagedacht over de vormgeving van een nieuwe generatie zorgstandaard. Het denken gaat richting een implementatieplatform, met full time redactioneel management, dat zorgverleners, per beroepsgroep, ondersteunt om, in gezamenlijke besluitvorming en multidisciplinaire samenwerking, optimaal rendement te realiseren tijdens elk consult-moment.

Ondertussen groeit het besef dat dit een ontwikkeling is die veel verder gaat dan ‘een andere zorgstandaard’ en ook verder zou moeten gaan dan diabetes. Inmiddels is een beweging ontstaan van geïnteresseerde partijen die ervoor open staan om samen na te denken over een generiek platform persoonsgerichte zorg en preventie voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening.

De interesse van partijen komt deels voort uit de gemeenschappelijk ervaren problematiek en de gevoelde urgentie om daar iets aan te doen. De problematiek kan worden samengevat met één woord: gap. De gap tussen de stand van de wetenschap en de praktijk van de spreekkamer; de gap tussen ons denken over persoonsgerichte zorg en preventie en de implementatie daarvan; de gap tussen aandoeningsgerichte zorgstandaarden en de realiteit waar zorgverleners mee te maken hebben; de gap tussen zorgverlening/-stelsel en grote groepen in de samenleving die wellicht bij uitstek gaat zijn bij persoonsgerichte zorg en preventie.


PPZP Startconferentie ‘Haal het beste uit elk zorgmoment’

Inmiddels trekken NDF en PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) samen op als aanjagers van deze generieke beweging. Medio 2021 organiseerden ze samen de PPZP Startconferentie ‘Haal het beste uit elk zorgmoment’ waaraan ruim 20 partijen deelnamen.


In een animatiefilmpje dat tijdens de conferentie werd vertoond kwam praktijkondersteuner Laura aan het woord. Zij stelde de deelnemers voor aan een heel gangbare patiënt: een vrouw van 33 met diabetes type 2, astmatische bronchitis en een BMI van 27. Voordat Laura met het PPZP werkte moest ze voor goede zorgverlening aan deze mevrouw rekening houden met meer dan 10 niet op elkaar afgestemde richtlijnen en standaarden. PPZP werkt anders, vertelt Laura: het platform biedt haar, gebaseerd op diezelfde richtlijnen en standaarden, geïntegreerde casus-informatie en relevante tools, op maat voor haar functioneren als praktijkondersteuner en ter ondersteuning van haar rol binnen de multidisciplinaire samenwerking.

Deelnemers aan de conferentie:
AQUA, Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Federatie Medisch Specialisten - Kennisinstituut, InEen, Long Alliantie Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlands Huisartsen Genootschap, NHG DiHAG, Nederlandse Internisten Vereniging - Diabeteskamer, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, NVVC Connect, Nierstichting, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Paramedisch Platform Nederland, Platform Personalised Health, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, V&VN Diabeteszorg, ZonMw, Zorginstituut Nederland.