Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

maart 2016
NDF spoort diabetesteams aan tot tijdige invoering kwaliteitscriteria insulinepomptherapie 

Vorig jaar presenteerde de Nederlandse Diabetes Federatie het Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie. Het document stelt concrete eisen aan alle betrokkenen bij insulinepomptherapie; patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars. Doel is dat in 2017 in heel Nederland gewerkt wordt conform de gestelde criteria. Het PDF 'Visualisatie Consensusdocument' is bedoeld als hulpmiddel hierbij. Het schema helpt de voor u relevante informatie in het consensusdocument sneller te vinden.

Ziekenhuizen en andere behandelcentra worden geadviseerd de kwaliteitscriteria in 2016 te integreren in hun eigen protocollen. Allereerst om de beoogde kwaliteitsslag te realiseren maar ook om insulinepomptherapie blijvend te kunnen aanbieden. Op termijn zullen zorgverzekeraars ook zorg rondom insulinepomptherapie conform de kwaliteitscriteria in gaan kopen. Dit jaar wordt – met en door het diabetesveld – een systeem van toetsing ontwikkeld. Blijkt een behandelcentrum niet te voldoen aan de kwaliteitscriteria dan volgt er een periode waarin gewerkt kan worden aan verbetering. Als na een volgende toetsing de kwaliteit nog niet voldoende is dan zal het behandelcentrum geen insulinepomptherapie meer mogen aanbieden. Naast een systeem voor toetsing wordt er dit jaar ook een multidisciplinaire scholing ontwikkeld om behandelteams te ondersteunen bij het werken volgens de criteria en zijn onder andere een ‘Afsprakenformat patiënt-behandelteam’ en ‘Checklist voorbereiding en instelfase insulinepomptherapie’ beschikbaar. 

Hoe ziet optimale en doelmatige zorg van insulinepomptherapie eruit?
In het consensusdocument staat voor alle fasen van de therapie concreet beschreven aan welke criteria moet worden voldaan. Ook worden er kwaliteitseisen gesteld aan de multidisciplinaire organisatie die nodig is. Het draagvlak voor dit document is groot; NDF werkgroepen met daarin de bovenstaande partijen vertegenwoordigd, hebben de kwaliteitscriteria inhoudelijk ontwikkeld en hun beroepsgroepen/organisaties onderschrijven het nut ervan.

Wat zijn de voordelen van het werken met de kwaliteitscriteria?

  • Er kan een zorgvuldige en afgewogen indicatiestelling plaatsvinden over het al dan niet inzetten van insulinepomptherapie
  • De therapie is multidisciplinair georganiseerd en beschreven
  • Er is duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen die periodiek geëvalueerd worden
  • Er is sprake van ‘shared decision making’ in het gehele zorgproces; de zorgverleners hebben een meer coachende rol waardoor de patiënt meer regie kan nemen


Waarom zijn kwaliteitscriteria voor insulinepomptherapie nodig?

De NDF Zorgstandaard vormt sinds 2003 de norm voor diabeteszorg en -preventie in Nederland en beschrijft waaraan deze zorg inhoudelijk en organisatorisch moet voldoen. Vanuit het veld nam de behoefte toe om aanvullend hierop duidelijker aan te geven wanneer er sprake is van optimale kwaliteit van zorg met betrekking tot insulinepomptherapie. Doelmatigheid was hierbij ook een belangrijke factor, immers deze vorm van therapie is kostbaar. Oneigenlijk gebruik dient dan ook te worden vermeden. Een derde argument voor het opstellen van het document met kwaliteitscriteria is dat Zorginstituut Nederland de insulinepomp per 1-1-2015 van hulpmiddelenzorg naar medisch-specialistische zorg wilde overhevelen. Het diabetesveld voorzag daarbij belangrijke knelpunten ten aanzien van de kwaliteit en keuzevrijheid van de patiënt waardoor de overheveling werd uitgesteld. Vanuit de NDF wordt op dit moment gewerkt aan een advies aan het Zorginstituut over bekostiging. Eind 2016 neemt minister Schippers het definitieve besluit over al dan niet overheveling.

Wat is insulinepomptherapie?
Insulinepomptherapie is een vorm van hoog complexe en dure diabeteszorg. Bij deze therapie voorziet een insulinepomp het lichaam continu (24/7) van een basale hoeveelheid insuline. Bij de maaltijden wordt daarnaast de benodigde hoeveelheid insuline afgegeven met een druk op een knop. De insuline wordt door de insulinepomp via een canule afgegeven aan het vetweefsel. Meerdere keren per dag worden de bloedglucosewaarden zelf gemeten met behulp van een bloedglucosemeter. Deze waarden vormen de basis voor de berekening van de hoeveelheid maaltijdinsuline en eventueel voor de correctie-insuline.


Downloads

Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie

Visualisatie Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie

Afsprakenformat patiënt-behandelteam 

Checklist voorbereiding en instelfase insulinepomptherapie

Overzicht werkzaamheden verstrekking pompen 

0
0
0
s2sdefault